Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Langelandshallen.

Engdraget 10, 5900 Rudkøbing.

§1. Langelandshallen er en selvejende institution.

§2. Langelandshallens formål er at skabe gode fysiske og sociale rammer for sportslige og kulturelle aktiviteter og almennyttigt samlingssted, samt drive restaurant med kiosk.

§3. Medlemskredsen er nuværende medlemmer indehavende medlemsbevis samt de lokalt forankrede foreninger, der kontinuerligt benytter Langelandshallen. Bestyrelsen beskriver retningslinier herom.

§4. Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal, jvnf. dog §15. Over det på generalforsamlingen passerede og vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§5. Til generalforsamlingen har de i §3 nævnte adgang. Dog har max. 2 repræsentanter pr. forening stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

§6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsordenen skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Årsberetning og regnskab.
 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 4. Valg af suppleanter for ovennævnte.
 5. Valg af statsautoriseret eller registreret reviser.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske via opslag på Langelandshallens hjemmeside, på de sociale medier eller i de lokale aviser med mindst 8 dages varsel.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsen 4 dage før generalforsamlingen.

§7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 2/3 af de i §5 nævnte foreninger ønsker det.

§8. Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Valgene finder sted for en 2 årig periode. 4 personer vælges i lige år, og 3 personer vælges i ulige år.

Bestyrelsen kan vælge en daglig regnskabsfører uden for bestyrelseskredsen.

Denne får af bestyrelsen pålagt særlige forpligtelser og ansvar.

§9. Bestyrelsens opgaver er at

 • Ansætte og afskedige det til driften nødvendige personale.
 • Udarbejde ansættelseskontrakter.
 • Sikre optimal udlejning
 • Fastsætte leje
 • Udarbejde driftsdirektiver
 • Sikre hjemmesidedrift
 • Beskrive visionsplaner og fremtidige mål
 • Beskrive principper til adfærd og samvær og det gode og sunde fritidsliv
 • Sikre hallens fysiske vedligeholdelse og fremtoning
 • Udarbejde beskrivelser for optagelse af foreninger som medlemmer
 • Godkende foreninger som medlemmer
 • Udarbejde retningslinier for hele den økonomiske drift.
 • Føre det daglige regnskab
 • Sikre brugernes mulighed for at give udtryk for oplevelse og indtryk i forbindelse med ophold og fremsætte forslag til den daglige drift

§10. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 medlemmer anser det for påkrævet. Dens beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Over det på mødet passerede føres protokol.

§11. Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status revideres og indleveres tidsmæssigt, så det kan viderebehandles.

Ingen bestyrelsesmedlemmer er personligt økonomisk ansvarlige.

§12. Til ændringer i nærværende vedtægter samt institutionens opløsning eller salg af hallen kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af de stemmeberettigede ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de stemmeberettigede mødte medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de repræsenterede medlemmers antal. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af institutionens midler, som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almennyttige formål i Rudkøbing.

§13. Langelandshallen repræsenteres af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Således vedtaget på institutionens stiftende generalforsamling den 3.marts 1964, med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamlinger 16. Og 26 september 1966, den 25.november og 11. December 1967, den 27 marts og den 10 april 1969 på ordinær generalforsamling den 11.april 1988 og ekstraordinær generalforsamling den 25. April 1988 samt ekstraordinær generalforsamling den 15. Maj 200. Ændret og vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 14. og 26. april 2011. Ændret og vedtaget april 2013. Ændret og vedtaget ved generalforsamling 20. april 2022.